Uwaga prawna

Następujące podmioty są odpowiedzialne za zawartość strony internetowej pod adresem https://legacy.dennemeyer.com/pl, z wyjątkiem https://legacy.dennemeyer.com/pl/uslugi-prawne-wlasnosci-intelektualnej/ i jej podstron:Dennemeyer S.A.
Société anonyme

Siedziba:
55, rue des Bruyères
1274 Howald, Luksemburg

Tel: +352 499841-1
Fax: +352 499841-999
E-mail: info@dennemeyer.com

Rejestr Handlowy:
R.C.S. Luxembourg B 15248
Nr VAT w Luksemburgu: LU11682254

Reprezentacja prawna:
Dr. Reinhold Nowak - Dyrektor / CEO

Zastrzeżenie:

Informacja zawarta na tej stronie internetowej ma charakter ogólny i jej jedynym celem jest dostarczenie ogólnych informacji dotyczących kwestii będących przedmiotem zainteresowania osób ją odwiedzających i użytkowników. Podmiot umieszczający treści na stronie dokłada wszelkich starań w celu stałego uaktualniania i sprawdzania dokładności dostarczanych informacji. Jednakże, podmiot umieszczający treści na stronie nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i całościowy charakter informacji. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, podmiot ten nie bierze odpowiedzialności za treść strony internetowej lub za ewentualne negatywne skutki lub szkody wynikające z bezpośredniego lub pośredniego korzystania ze strony internetowej.

Ponadto, strona może zawierać odesłanie do pewnych aktów prawnych i przepisów wykonawczych. Informacja ta nie gwarantuje całościowego charakteru, dokładności lub aktualności, ani nie udziela żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyrażonych lub dorozumianych. Szczegóły stanowią jedynie niewiążącą ogólną informację, nie stanowią porady prawnej i zabrania się posługiwania się nimi w zastępstwie szczegółowej indywidualnej porady.

Pomimo dokładnego sprawdzenia zawartości nie bierzemy odpowiedzialności za zawartość linków zewnętrznych. Odpowiedzialności za nie podlegają jedynie ich operatorzy. Niniejszym wyraźnie dystansujemy się względem wszelkich zawartości na stronach internetowych, do których odnosi się nasza strona w sposób bezpośredni lub pośredni.

Uwaga dotycząca praw autorskich:

Wszelkie elementy i zawartość, takie jak grafika, obrazy, fotografie i teksty opublikowane na tej stronie podlegają ochronie prawnoautorskiej. Powielanie lub wykorzystywanie elementów i zawartości widocznych na tej stronie w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez naszej wyraźnej zgody.

Strona podlega obsłudze Google Analytics, usłudze świadczonej przez Google, Inc. ("Google"). Oprogramowanie Google Analytics wykorzystuje "cookies", które są plikami tekstowymi umieszczanymi w Państwa komputerze w celu umożliwienia analizy w jaki sposób osoby odwiedzające używają strony. Informacja generowana przez „cookie" o używaniu przez Państwa tej strony internetowej (w tym adres IP) będzie przekazywana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google będzie posługiwać się tą informacją jedynie w celu oceny użytkowania strony przez Państwa, sporządzania raportów dotyczących działania strony dla operatorów i świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem Internetu. Poprzez użytkowanie tej strony, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Google w sposób i dla celów wskazanych powyżej, zgodnie z warunkami Google Analytics.

Informacja dotycząca przepisów wykonywania zawodu dla rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów z Dennemeyer & Associates:

Dennemeyer & Associates jest międzynarodową kancelarią prawną praktykującą prawo za pośrednictwem wielu niezależnych jednostek zgodnie z prawem i przepisami wykonywania zawodu obowiązującymi w państwie, w którym znajdują się jej biura lokalne.

Europejscy rzecznicy patentowi są zarejestrowani w Europejskim Urzędzie Patentowym i są członkami Instytutu Profesjonalnych Pełnomocników przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) (tel.: +49 89 242052-0, strona www: www.patentepi.com).

Europejscy Rzecznicy ds. Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych są zarejestrowani w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe, wzory przemysłowe). Podlegają oni wymogom wskazanym w Rozporządzeniu Rady w sprawie Znaku Wspólnotowego.

Dyplomowani rzecznicy ds. Znaków Towarowych Beneluksu (Mandataire en marques agréé BMM) są dopuszczani do wykonywania zawodu przez Association Benelux pour le Marques et des Modèles (BMM) (strona internetowa: www.bmm.eu) i są dopuszczeni do zastępowania przed Urzędem Własności Intelektualnej Beneluksu (OBPI).

Rzecznicy patentowi Belgii są zarejestrowani i dopuszczeni do reprezentowania przed Belgijskim Urzędem Własności Intelektualnej (OPRI) (tel.: +32 800 120 33, adres: Rue du Progrès 50, 1210 Bruksela, Belgia).

Rzecznicy patentowi Luksemburga (Conseils en propriété industrielle) są dopuszczeni do praktyki przed Urzędem Własności Intelektualnej (OPI) w Luksemburgu przez Ministerstwo Klas Średnich, Turystyki i Budownictwa (Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, strona internetowa: www.mcm.public.lu).

Rzecznicy patentowi Niemiec (Patentanwälte) są dopuszczeni do wykonywania zawodu w Niemczech, umieszczeni na wykazie zarządzanym przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Niemiec (DPMA) i są członkami Niemieckiego Instytutu Rzeczników Patentowych (tel.: +49 89 242278-0, strona internetowa: www.patentanwaltskammer.de).

Odpowiednie przepisy dot. wykonywania zawodu rzecznika patentowego:

Nasi Radcy Prawni w Niemczech (Rechtsanwälte) są dopuszczeni do praktykowania prawa w Niemczech i są członkami Izby Prawników Wyższego Sądu Rejonowego w Monachium (tel.: +49 89 532944-0, strona internetowa: www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de) lub Hanzeatyckiej Izby Prawników w Bremie (kontakt@rak-bremen.de, www.rak-bremen.de).

Odpowiednie przepisy wykonywania zawodu dla radców prawnych:

 • Federalne Przepisy dla Radców Prawnych (BRAO)
 • Zasady Wykonywania Zawodu Radcy Prawnego (BORA)
 • Przepisy dla Wyspecjalizowanych Pełnomocników (FAO)
 • Ustawa o wynagrodzeniach dla Radców Prawnych (RVG)
 • Zasady Federalnej Izby zgodnie z Sekcją 14 § 4 zdanie 2 Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy
 • Podstawowe Zawodowe Zasady dla Pełnomocników w Unii Europejskiej) (CCBE)
 • Ustawa o usługach świadczonych przez Rzeczników Patentowych na terenie Niemiec (EuRAG)

Pełne teksty odpowiednich zasad i przepisów są dostępne na stronie głównej Izby Federalnej (http://www.brak.de/fuer-anwaelte/berufsrecht).

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej (bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych) dla naszych Rzeczników Patentowych Niemiec i Radców Prawnych Niemiec:

Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft, Koeniginstr. 28, 80802 Monachium, Niemcy.

Nasi Radcy Prawni Stanów Zjednoczonych Ameryki są dopuszczeni do praktyki w Stanie Illinois przez Sąd Najwyższy Illinois i są członkami Izby przy tym Sądzie i wszystkich podległych sądów Illinois. W naszym zespole mamy również Radcę Prawnego dopuszczonego do wykonywania zawodu w Stanie Indiana przez Sąd Najwyższy Indiana. Każdy z naszych Radców Prawnych jest dopuszczony do praktykowania przed jednym lub większą liczbą sądów tj. Federalne Sądy Stanów Zjednoczonych Ameryki, w tym Sądy Rejonowe Stanów Zjednoczonych Ameryki dla Dystryktu Północnego i Dystryktu Środkowego Illinois, Sądy Rejonowe Stanów Zjednoczonych Ameryki dla Dystryktu Północnego i Dystryktu Środkowego Indiany, Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych Ameryki dla Okręgu Federalnego i Sąd Najwyższym Stanów Zjednoczonych Ameryki. W Stanach Zjednoczonych Ameryki każdy ze stanów jest odpowiedzialny za udzielanie licencji praktykującym w nim pełnomocnikom. Dodatkowo, mają oni licencję na praktykę przed Urzędem Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych Ameryki w zakresie znaków towarowych.

 

Rzecznicy patentowi Stanów Zjednoczonych Ameryki są zarejestrowani w celu praktykowania zawodu przed Urzędem Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez dopuszczenie przez Izbę Rzeczników Patentowych Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Polscy rzecznicy patentowi są dopuszczeni do wykonywania zawodu w Polsce, umieszczeni na listach administrowanych przez Urząd Patentowy RP (tel.: +48 22 579000-0, strona internetowa: www.uprp.pl) i są członkami Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (PIRP) (tel.: +48 22 64640-12, strona internetowa: www.rzecznikpatentowy.org.pl).

Odpowiednie przepisy dotyczące wykonywania zawodu dla Polskich Rzeczników Patentowych:

 • Ustawa z 11 kwietnia 2001 o rzecznikach patentowych (Dziennik Ustaw nr 49, poz. 509, ze zmianami),
 • Statut Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (przedłożony 15 listopada 2002 r. przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych i ostatnio zmieniony przez 7 Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych w dniu 12 stycznia 2011 r.),
 • Zasady Etyki Zawodowej (przedłożone przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych i zmienione przez 7 Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych w dniu 12 stycznia 2011 r.),

Rzecznicy patentowi i ds. znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych Rumunii sa dopuszczeni do wykonywania zawodu w Rumunii, umieszczeni na listach zarządzanych przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Rumunii (OSIM) i są członkami Rumuńskiej Izby Własności Intelektualnej (tel.: +40 31 4370214, strona internetowa: www.cncpir.ro).

Nasi chorwaccy radcy prawni (Odvjetnik) posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu w Chorwacji jako członkowie Chorwackiego Stowarzyszenia Radców Prawnych (+385 1 6165 200, strona internetowa: http://www.hok-cba.hr/en). Zawód prawnika w Chorwacji regulują przepisy o wykonywaniu zawodu prawnika. Pełny tekst dokumentu wraz z zarządzeniami jest dostępny na stronie internetowej Chorwackiego Stowarzyszenia Prawników: http://www.hok-cba.hr/Default.aspx?sec=90.

Nasi chorwaccy radcy prawni są ponadto wpisani do rejestru osób uprawnionych do występowania przed Urzędem Patentów i Znaków Towarowych Chorwacji (DZIV) (strona internetowa: http://www.dziv.hr/en/representation-before-sipo/patent-representatives/).

Rzecznicy patentowi Japonii sa dopuszczeni do wykonywania zawodu w Japonii i są zarejestrowani w Stowarzyszeniu Rzeczników Patentowych Japonii (JPAA) (strona internetowa: http://www.jpaa.or.jp).

Rzecznicy patentowi Australii sa dopuszczeni do wykonywania zawodu przed Urzędem Własności Intelektualnej Australii (strona internetowa: www.ipaustralia.gov.au) i są zarejestrowani w Izbie Standardów Zawodowych dla Rzeczników Patentowych i ds. Znaków Towarowych (PSB) (strona internetowa: www.psb.gov.au). Kodeks Postępowania dla Rzeczników Patentowych i ds. Znaków Towarowych obowiązuje wszystkich członków PSB. Zgodnie z Transtasmańską Umową o Wzajemnym Uznawaniu pomiędzy Australią i Nową Zelandią, zarejestrowany Rzecznik patentowy w Australii ma prawo do praktykowania w Nowej Zelandii (strona internetowa: www.iponz.govt.nz).

Nasi przedstawiciele w Dubaju są zarejestrowani w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych w Dubaju (www.economy.gov.ae/English/IndustrialProperty/Pages/default.aspx), i mają uprawnienia do występowania przed Urzędem Patentów i Znaków Towarowych Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jak również przed Urzędem Patentowym Rady Krajów Zatoki Perskiej w Rijadzie (www.gccpo.org/DefaultEn.aspx). Podlegają przepisom dotyczącym Rzeczników ds. Własności Przemysłowej mających zastosowanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Radzie Krajów Zatoki Perskiej (GCC).

Nasi rzecznicy patentowi we Włoszech (Consulente in Marchi) są członkami Izby Rady Własności Przemysłowej (www.ordine-brevetti.it) i są uprawnieni do występowania przed Urzędem Patentów i Znaków Towarowych we Włoszech (UIBM). Obowiązują ich wymagania Kodeksu Deontologicznego Rady Własności Przemysłowej (http://www.ordine-brevetti.it/page/codice-deontologico).

Nasi Radcowie Prawni we Włoszech (avvocati) są uprawnieni do wykonywania zawodu jako członkowie Rzymskiej Izby Adwokackiej (consiglio@ordineavvocati.roma.it, www.ordineavvocati.roma.it) i podlegają wymaganiom Kodeksu Deontologicznego Prawników (www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-cittadino/codice-deontologico-forense.html).

Brazylijscy rzecznicy patentowi („Agentes da Propriedade Industrial”) są zarejestrowani i dopuszczeni do wykonywania zawodu przez Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI; www.inpi.gov.br) i są członkami Brazylijskiego Stowarzyszenia Rzeczników ds. Własności Przemysłowej (ABAPI; www.abapi.org.br).

Odpowiednie przepisy dotyczące wykonywania zawodu przez brazylijskich rzeczników patentowych to:

 • Rozporządzenie nr 8.933/46
 • Akt prawny nr 8906 z dnia 4.7.1994 – Działalność adwokatów i prawników brazylijskich
 • Kodeks postępowania ustanowiony przez przewodniczącego INPI jako akt normatywny nr 142/98 z dnia 25/08/1998.